Zásady ochrany osobních údajů

Společnost Santia, spol. s r. o., zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dle nařízení č. 2016/679 Evropského parlamentu a Rady EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).

Za tímto účelem společnost Santia, spol. s r. o., přijala tyto Zásady ochrany osobních údajů.

 1. Společnost Santia, spol. s r. o., při ochraně osobních fyzických osob, postupuje způsobem dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dle nařízení č. 2016/679 Evropského parlamentu a Rady EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).

 2. Společnost Santia, spol. s r.o., zpracovává osobní údaje fyzických osob jen na základě souhlasu těchto osob anebo v rámci smluvního vztahu uzavřeného s danou fyzickou osobou, či v souladu s oprávněným zájmem fyzické osoby (zejména z důvodů, projeví-li fyzická osoba zájem o služby společnosti Santia, spol. s r. o., apod.). Společnost Santia, spol. s r. o., uchovává předané osobní údaje fyzické osoby po dobu 10 let od realizace poslední objednávky či kontaktu ze strany fyzické osoby, anebo do doby odvolání souhlasu ke zpracování osobních údajů fyzickou osobou.

 3. Společnost Santia, spol. s r. o., postupuje pro účely oslovení fyzických osob s informacemi o službách společnosti Santia, spol. s r. o., způsobem a v rozsahu dle ust. § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

 4. Osobní údaje společnost Santia, spol. s r. o., zpracovává v elektronické podobě automatizovaným způsobem. V případě komunikace s fyzickými osobami pro účely komunikace společnost Santia, spol. s r.o., obvykle využívá předaný emailový kontakt.

 5. Osobní údaje zpracovávají zaměstnanci či zpracovatelé určení společností Santia, spol. s r.o., s tím, že společnost Santia, spol. s r. o., zajistila, že tito zpracovatelé poskytují dostatečné záruky, že ke zpracování dochází pouze v rozmezí stanoveném právními předpisy.

 6. Společnost Santia, spol. s r. o., při provozu svých webových stránek www.santia.cz využívá cookies (a to z technických a marketingových důvodů, zejména pak za účelem využití cílené reklamy, tzv. retargetingu, obvykle prostřednictvím služeb společnosti Google Inc. a Seznam.cz, a.s.). Společnost Santia, spol. s r. o., v této souvislosti návštěvníky svých stránek www.santia.cz informuje, že v případě, pokud nemají zájem o takovéto využití svých cookies, mohou tak zabránit přes nastavení svého prohlížeče, aby pro uvedené účely nemohly být cookies stránkou www.santia.cz využity.

 7. Společnost Santia, spol. s r. o., garantuje při zpracování osobních údajů práva přiznaná subjektům údajů dle platné legislativy, zejména pak:

 • právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo jejich výmaz, popřípadě s omezením zpracování;

 • právo vznést námitku proti zpracování;

 • právo na přenositelnost údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu;

 • právo na výmaz osobních údajů;

 • právo kdykoliv udělený souhlas se zpracováním odvolat;

 • právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

8. Společnost Santia, spol. s r. o., zpracovává osobní údaje tak, že jsou zejména:

 • zpracovávány v rozsahu a pro účely, pro které byly poskytnuty;

 • ukládá je do svých dokumentů a databází, upravuje je v případě, že si subjekt údajů dožádá úpravy, vyhledává je v rámci svých dokumentů a databází, třídí je dle jednotlivých kritérií, a likviduje je po uplynutí sjednané lhůty pro zpracování, po odvolání souhlasu ze strany subjektu údajů či po uplynutí doby stanovené právními předpisy.

Kontaktní údaje v případě dotazů ohledně zpracování osobních údajů:

Jméno a příjmení, email, telefon.